ثبت نام بیست و هشتمین کارگاه شخصیت شناسی به شیوه MBTI “تهران ” (با استانداردهای بین المللی موسسه CPPبرای عموم)

پنجشنبه ۵تیر ساعت ۱۵ الی ۲۰ وجمعه ۶ تیر ساعت ۹ صبح الی ۱۲

 234

Read more

دپارتمان MBTI

خانه توانگری طوبی با ارائه خدمات توسعه و تعالی منابع انسانی با مدیریت دکتر علیرضا شیری مربی بین المللی mbti با مدرک از CPP میباشد که سالهاست در زمینه خدمات تخصصی این ابزار در ایران به شرکتها و مدیران زحمتکش کشور ، به خدمت مشغولند. شما با تماس به ۰۲۱۲۲۷۸۱۳۲۴ میتوانید اطلاعات زیادی در این باره کسب کنید

More Posts - Website

Follow Me:
Google Plus