آشنایی با MBTI

به طور خلاصه MBTI یک ابزار روانشناختی برای مدیریت روانی خود و فضای کاری می باشد که طی آزمونی پیشرفته ، جایگاه دقیق شخصیتی فردرا در بین ۱۶ تیپ شخصیتی مشخص می کند.

اساس علمی این ابزار به مطالعات روانکاو مشهور پروفسور کارل گوستاو یونگ سوئیسی بر می گردد که توسط دو بانوی آمریکایی به نامهای BRIGGS و MAYERS توسعه یافت و مبدل به ابزاری گشت که چهار ترجیح هر فرد را شناسایی می کند و براین اساس ۱۶ تیپ شخصیتی دقیق را تعیین می کند.

انرژی خود را از چه راهی بدست می آورند؟

برونگرا (E)

 • دریافت انرژی از جمع
 • نمایشی تر هستند
 • بیشتر صحبت می کنند
 • علاقه مند به معاشرت

درونگرا (I)

 • محتاط و آرام هستند
 • کمتر صحبت می کنند
 • انرژی را از درون خود می گیرند
 • به صرف وقت با خود علاقه مندند

اطلاعات مورد نیاز خود را از چه راهی بدست می آورند؟

شمی (N)

 • به مشاغل خلاق گرایش دارند
 • به آینده توجه دارند
 • از استعاره ها و قیاس ا استفاده یکنند
 • کلی نگر هستند

حسی (S)

 • به واقعیت ها و مثالهای حقیقی نوجه دارند
 • به مشاغل عملی گرایش دارند
 • به جزییات و واقعیت ها توجه دارند
 • صریح و مستقیم حرف می زنند

چگونه تصمیم گیری می کنند

احساسی (F)

 • به احساسات دیگران توجه دارند
 • مسایل را شخصی می کنند و زیاد درگیر مسایل میشوند
 • احتمالا فاقد قاطعیت هستند
 • از مشاجره و اختلاف پرهیز دارند

فکری (T)

 • اهل انتقاد کردن هستند
 • معمولا قاطع هستند
 • ممکن است بی احساس جلوه کنند و منطقی هستند
 • مستقیما به اصل مطالب می پردازند

چگونه زندگی خود را ساماندهی می کنند

ملاحظه کننده (P)

 • خودمانی هستند
 • ممکن است هدفهایشان را تغییر دهند
 • چارچوب و نظم و قواعد برایشان سخت و محدود کننده است
 • اغلب نامرتب تر هستند

داوری کننده (J)

 • دوستار قواعد ،مقررات و سیستم هستند
 • هدف گذاری می کنند و برای تحقق آن می کوشند
 • مرتب و تمیز هستند و زمان برای آنها اهمیت دارد
 • جدی تر هستند و رسمی تر